Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci

Vítejte na oficiálních internetových stránkách společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, na kterých společnost uveřejňuje údaje a dokumenty stanovené právními předpisy.

Informace o společnosti:
01. 01. 2014Základní údaje
01. 01. 2014Kontaktní údaje
Informace pro akcionáře:
25. 09. 2020Oznámení o zvýšení výše likvidačního zůstatku společnosti a navýšení podílů na likvidačním zůstatku na jednotlivé akcie
05. 08. 2020Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2019 a související dokumenty
03. 07. 2019Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2018 a související dokumenty
22. 08. 2018Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2017 a související dokumenty
04. 08. 2017Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2016 a související dokumenty
20. 07. 2017Formulář žádosti o vydání potvrzení o sražení daně
28. 03. 2017Oznámení o zahájení výplaty podílu na likvidačním zůstatku akcionářům společnosti
21. 12. 2016Oznámení o prohlášení neplatnosti listinných akcií nevrácených společnosti ani v dodatečné lhůtě
25. 10. 2016Oznámení akcionářům o řádném průběhu likvidace a přípravě zahájení výplaty podílu na likvidačním zůstatku
18. 10. 2016Výzva akcionářům k vrácení listinných akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že nevrácené akcie budou prohášeny za neplatné
18. 08. 2016Oznámení akcionářům k (ne)možnosti převádět akcie společnosti
02. 08. 2016Oznámení akcionářům o rozdělení podílu na likvidačním zůstatku, Výzva k vrácení listinných akcií a Oznámení o zrušení zaknihovaných akcií
02. 08. 2016Informace akcionářům ohledně listin a dokladů k prokázání daňového rezidentství a nabývací ceny akcií
02. 08. 2016Vzory čestných prohlášení a oznámení souvisejících s prokazováním daňového rezidentství a nabývací ceny akcií
12. 07. 2016Oznámení akcionářům o zrušení zaknihovaných akcií společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů
30. 06. 2016Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2015 a související dokumenty
30. 06. 2016Skončení soudního řízení o vyslovení neplatnosti usnesení řádné valné hromady společnosti konané dne 24. 9. 2014
01. 09. 2015Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2014 a související dokumenty
19. 01. 2015Soudní řízení o vyslovení neplatnosti usnesení řádné valné hromady společnosti konané dne 24. 9. 2014
08. 10. 2014Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti konané dne 24. 9. 2014
08. 10. 2014Úplné znění stanov společnosti ve znění změn přijatých dne 24. 9. 2014
25. 08. 2014Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 24. 9. 2014
25. 08. 2014Oznámení akcionářům společnosti na povinnost sděli číslo bankovního účtu pro vedení seznamu akcionářů
25. 08. 2014Dokumenty uveřejňované v souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 24. 9. 2014
28. 03. 2014Výzva akcionářům k předložení listinných akcií na majitele a sdělení údajů pro zápis do seznamu akcionářů
Základní údaje
Obchodní firma:Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci
Adresa sídla:Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00
Identifikační č.:00411850
Údaj o zápisu:obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 53
(uveřejněno 1. 1. 2014)
Kontaktní údaje
Adresa kanceláře likvidátora:Opletalova 958/27, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00
Telefonní č.:224 091 474
Email:valueaddedvalueadded.cz
(uveřejněno 1. 1. 2014, upraveno 21. 7. 2020, upraveno 30. 9. 2020)
Oznámení o zvýšení výše likvidačního zůstatku společnosti a navýšení podílů na likvidačním zůstatku na jednotlivé akcie
Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00,
IČO: 00411850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 53 (dále jen „Společnost“)


OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÍ VÝŠE LIKVIDAČNÍHO ZŮSTATKU SPOLEČNOSTI A
NAVÝŠENÍ PODÍLŮ NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU NA JEDNOTLIVÉ AKCIE


V souladu s usnesením valné hromady o schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku přijatým valnou hromadou Společnosti dne 24. 9. 2014 (dále jen „Usnesení“) likvidátor Společnosti, společnost VALUE ADDED, a.s., resp. Ing. Petr Čermák, jako osoba určená k výkonu funkce likvidátora Společnosti (dále jen „Likvidátor“), tímto dle bodu IV. Usnesení informuje akcionáře Společnosti, že
 1. Společnost nevynaložila celou částku alokovanou dle bodu III. Usnesení na předpokládané náklady spojené s dokončením likvidace Společnosti a/nebo případné daňové a s daněmi související závazky Společnosti , a proto v souladu s bodem IV. Usnesení bude o takto nevynaloženou částku ve výši 15 577 451 Kč navýšena celková výše likvidačního zůstatku Společnosti stanovená v bodu III. Usnesení a proporcionálně budou navýšeny podíly na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie vyjádřené v korunách českých, jak byly stanoveny v bodě II. (a) až (g) Usnesení, a to dle podílů na likvidačním zůstatku připadajících na jednotlivé akcie vyjádřených v procentech, jak byly stanoveny v bodě II. (a) až (g) Usnesení.

 2. Navýšení podílů na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie je následující:

 3. (a) na každou z 13 844 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (s výjimkou Akcií A dle bodu II.A. Usnesení) připadá navýšení podílu na likvidačním zůstatku o částku ve výši 478,753184913468 Kč (včetně již vyplacené části ve výši 5 455,00979818997 Kč je navýšený podíl na likvidačním zůstatku ve výši 5 933,76298310344 Kč);

  (b) na každou ze 749 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 50 000 Kč (tj. s výjimkou Akcií B dle bodu II.B. Usnesení) připadá navýšení podílu na likvidačním zůstatku o částku ve výši 239,376592456734 Kč (včetně již vyplacené části ve výši 2 727,50489909499 Kč je navýšený podíl na likvidačním zůstatku ve výši 2 966,88149155172 Kč);

  (c) na každou z 37 041 ks splacených akcií Společnosti na jméno (před 1. 1. 2014 na majitele) o jmenovité hodnotě 220 Kč (tj. s výjimkou Akcií C dle bodu II.C. Usnesení) připadá navýšení podílu na likvidačním zůstatku o částku ve výši 1,05325700680963 Kč (včetně již vyplacené části ve výši 12,0010215560179 Kč je navýšený podíl na likvidačním zůstatku ve výši 13,0542785628275 Kč);

  (d) na každou z 2 000 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 14 256 Kč připadá navýšení podílu na likvidačním zůstatku o částku ve výši 68,251054041264 Kč (včetně již vyplacené části ve výši 777,666196829961 Kč je navýšený podíl na likvidačním zůstatku ve výši 845,917250871225 Kč);

  (e) na každou z 4 000 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 13 200 Kč připadá navýšení podílu na likvidačním zůstatku o částku ve výši 63,1954204085778 Kč (včetně již vyplacené části ve výši 720,061293361076 Kč je navýšený podíl na likvidačním zůstatku ve výši 783,256713769654 Kč);

  (f) na každou z 12 414 430 ks splacených akcií Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. s výjimkou Akcií D dle bodu II.D. Usnesení) připadá navýšení podílu na likvidačním zůstatku o částku ve výši 0,478753184913468 Kč (včetně již vyplacené části ve výši 5,45500979818997 Kč je navýšený podíl na likvidačním zůstatku ve výši 5,93376298310344 Kč);

  (g) na každou z 5 010 000 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. s výjimkou Akcií E dle bodu II.E. Usnesení) připadá navýšení podílu na likvidačním zůstatku o částku ve výši 0,478753184913468 Kč (včetně již vyplacené části ve výši 5,45500979818997 Kč je navýšený podíl na likvidačním zůstatku ve výši 5,93376298310344 Kč).

 4. Společnost dodatečně vyplatí akcionářům Společnosti nebo jiným oprávněným osobám toliko částku navýšení podílu na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie, neboť Společností již byla vyplacena část podílu na likvidačním zůstatku připadajícího na jednotlivé akcie před navýšením vyjádřená v korunách českých v bodě II. (a) až (g) Usnesení.
Likvidátor vyzývá akcionáře Společnosti, aby Společnosti oznámili případnou změnu údajů zapisovaných do seznamu akcionářů nebo jiných údajů významných pro výplatu částky navýšení podílů na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie, a to doručením oznámení na adresu sídla Společnosti nejpozději dne 12. 10. 2020.

Likvidátor informuje akcionáře Společnosti, že vyplácená částka navýšení podílu na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie je předmětem daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. Výše srážkové daně závisí zejména na daňovém rezidenství akcionáře a nabývací ceně jednotlivých akcií, jsou-li Společnosti jako plátci daně tyto skutečnosti akcionářem prokázány. Společnost při zdanění vyplácené částky navýšení podílu na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie použije skutečnosti prokázané akcionářem v rámci již vyplacené části podílu na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie před navýšením. Pokud akcionář takovéto skutečnosti Společnosti neprokázal, anebo prokázané skutečnosti pozbyly platnosti či došlo k jejich změně, může akcionář prokázat Společnosti daňové rezidenství akcionáře, nabývací cenu jednotlivých akcií nebo další případné skutečnosti způsobem obdobným k jejich prokázání v rámci již vyplacené části podílu na likvidačním zůstatku připadajícího na jednotlivé akcie před navýšením, a to jejich doručením na adresu sídla Společnosti nejpozději dne 12. 10. 2020.

V Praze dne 23. 9. 2020

Likvidátor společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, společnost VALUE ADDED, a.s.


___________________________
Ing. Petr Čermák, fyzická osoba, která byla určena společností VALUE ADDED, a.s. k výkonu funkce
likvidátora společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci
(uveřejněno 25. 9. 2020)
Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2019 a související dokumenty
Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2019 a související dokumenty (k otevření dokumentu ve fromátu PDF klikněte na název)
(uveřejněno 5. 8. 2020)
Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2018 a související dokumenty
Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2018 a související dokumenty (k otevření dokumentu ve fromátu PDF klikněte na název)
(uveřejněno 3. 7. 2019)
Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2017 a související dokumenty
Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2017 a související dokumenty (k otevření dokumentu ve fromátu PDF klikněte na název)
(uveřejněno 22. 8. 2018)
Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2016 a související dokumenty
Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2016 a související dokumenty (k otevření dokumentu ve fromátu PDF klikněte na název)
(uveřejněno 4. 8. 2017)
Formulář žádosti o vydání potvrzení o sražení daně
Pokud akcionáři společnosti jako poplatníci daně z příjmů vybírané srážkou z vypláceného podílu na likvidačním zůstatku potřebují potvrzení o sražení daně vydané příslušným finančním úřadem ve smyslu § 38d odst. 7 zákona o daních z příjmů, mohou o jeho vydání požádat prostřednictvím společnosti jako plátce za použití níže uvedené vzorové žádosti, kterou řádně vyplní, podepíší a doručí na adresu sídla společnosti.
(uveřejněno 20. 7. 2017)
Oznámení o zahájení výplaty podílu na likvidačním zůstatku akcionářům společnosti
Oznamujeme akcionářům společnosti AGBL, že likvidátor zahájil realizaci výplaty podílu na likvidačním zůstatku. Velká většina akcionářů by měla obdržet výplatu do konce března 2017. Upozorňujeme, že výplata se v některých případech (probíhající dědické řízení, probíhající insolvenční řízení aj.), či při nedostatku poskytnuté součinnosti ze strany akcionářů, může zdržet.
(uveřejněno 28. 3. 2017)
Oznámení o prohlášení neplatnosti listinných akcií nevrácených společnosti ani v dodatečné lhůtě
Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00,
IČO: 00411850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 53 („Společnost“)


OZNÁMENÍ O PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI LISTINNÝCH AKCIÍ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ, RESP. HROMADNÝCH LISTIN JE NAHRAZUJÍCÍCH,
KTERÉ NEBYLY VRÁCENY SPOLEČNOSTI ANI V DODATEČNÉ LHŮTĚ


Likvidátor Společnosti, společnost VALUE ADDED, a.s., resp. Ing. Petr Čermák, jako fyzická osoba určená společností VALUE ADDED, a.s. k výkonu funkce likvidátora Společnosti („Likvidátor“), v rámci přípravy rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti vyzval akcionáře Společnosti vlastnící listinné akcie vydané Společností, resp. hromadné listiny je nahrazující, (i) oznámením ze dne 2.8.2016, aby tyto listinné akcie, resp. hromadné listiny je nahrazující, vrátili Společnosti za účelem jejich zničení ve lhůtě od 15.8.2016 (včetně) do 15. 10.2016 (včetně) a (ii) výzvou ze dne 16.10.2016, aby, pokud tak ještě neučinili, vrátili tyto listinné akcie vydané Společnosti, resp. hromadné listiny je nahrazující, v dodatečné lhůtě od 20.10.2016 (včetně) do 20.12.2016 (včetně) s upozorněním, že budou prohlášeny za neplatné všechny listinné akcie vydané Společností, resp. hromadné listiny je nahrazující, které nebudou vráceny Společnosti ani v této dodatečné lhůtě.

V návaznosti na výše uvedené Likvidátor tímto oznamuje, že ke dni 21. 12. 2016 prohlásil za neplatné veškeré listinné akcie vydané Společností, resp. cenné papíry je nahrazující, které nebyly přes výzvu likvidátora vráceny (odevzdány) Společnosti ani ve výše uvedené dodatečné lhůtě končící dne 20.12.2016, zahrnující:

(a) listinné kmenové akcie na jméno vydané Společností o jmenovité hodnotě 100 000 Kč, resp. hromadné listiny je nahrazující, a to následující akcie č.: 500, 513, 515 až 516, 517 až 521, 522 až 523, 528 až 529, 530, 531, 534, 535, 539 až 555, 556 až 557, 558, 559, 560 až 562, 563 až 567, 581, 582, 583 až 584, 585, 586, 592, 593 až 594, 602, 607 až 608, 1501, 1502 až 1503, 1504 až 1508, 1511 až 1515, 1516 až 1517, 1518 až 1519, 1522, 1527 až 1528, 1530 až 1531, 1532 až 1533, 1534 až 1535, 1541 až 1543, 1545 až 1548, 1596, 1609, 1610, 1664 až 1665, 1666 až 1668, 1669 až 1670, 1675 až 1676, 1685, 1692 až 1694, 1904, 1906 až 1907, 2083 až 2086, 2120 až 2123, 2124 až 2127, 2133 až 2137, 2138 až 2139, 2173, 2178 až 2180, 2181 až 2187, 2188 až 2197, 2225 až 2234, 2280 až 2281, 2282 až 2283, 2284 až 2287, 2324 až 2337, 2338 až 2345, 2386 až 2395, 2396 až 2398, 2400, 2401, 2403, 2404, 2405, 2413 až 2414, 2422, 2423 až 2444, 2486 až 2500, 2501, 2502 až 2505, 2508 až 2530, 2561, 2562 až 2564, 2570 až 2574, 2580 až 2581, 2582 až 2591, 2592 až 2601, 2602 až 2608, 2609, 2610 až 2614, 2615 až 2616, 2617 až 2626, 2627 až 2631, 2637 až 2639, 2640 až 2644, 2645, 2656 až 2660, 2661 až 2663, 2667 až 2668, 2706 až 2715, 2794, 2805 až 2809, 2810 až 2811, 2822 až 2823, 2824 až 2828, 2829 až 2848, 2849 až 2858, 2859 až 2861, 2896 až 2931, 2932 až 2934, 2935 až 2936, 2950 až 2952, 2953 až 2957, 2958 až 2959, 2960 až 2964, 2985 až 2989, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3352, 3360, 3361, 3362, 3363, 3368, 3376, 3377, 3379, 3380, 3384, 3389 až 3391, 3393, 3402, 3405, 3406, 3410 až 3411, 3414, 3415 až 3419, 3420 až 3421, 3422 až 3423, 3429 až 3433, 3434 až 3437, 3438 až 3439, 3440 až 3442, 3446, 3447, 3449, 3452, 3453, 3457, 3458 až 3460, 3461 až 3463, 3465, 3469, 3473, 3476, 3478, 3479, 3481 až 3490, 3499 až 3500, 3582 až 3651, 3672 až 3676, 3677 až 3681, 3682 až 3683, 3684 až 3688, 3689 až 3693, 3701 až 3702, 3703 až 3709, 3710, 3715 až 3716, 3717, 3727 až 3728, 3733 až 3737, 3738, 3739 až 3741, 3742, 3746, 3749, 3751, 3752, 3760 až 3762, 3763 až 3772, 3780 až 3782, 3783 až 3792, 3793, 3794, 3806, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812 až 3813, 3814 až 3815, 3816, 3817 až 3818, 3821 až 3825, 3826 až 3829, 3830, 3835, 3838, 3839, 3844, 3846, 3848 až 3850, 3857, 3859, 3860, 3862, 3863 až 3864, 3865, 3875, 3885, 3886, 3893, 3895, 3915 až 3916, 3917, 3918, 3919 až 3920, 3921, 3922, 3925 až 3930, 3931, 3932 až 3933, 3944, 3945 až 3946, 3958, 3959, 3964, 3968, 3969, 3970, 3975 až 3976, 3979, 3980 až 3981, 3982 až 3986, 3987 až 3991, 3992, 3994, 3995, 3996, 3997, 4225 až 4227, 4229, 4235 až 4254, 4256 až 4261, 4262 až 4264, 4272 až 4273, 4275 až 4284, 4334 až 4335, 4477 až 4485, 4490 až 5019, 5043 až 5045, 5046 až 5049, 5050 až 5052, 5056, 5058, 5059 až 5078, 5080 až 5084, 5085, 5087 až 5088, 5091, 5092 až 5096, 5097, 5098 až 5107, 5132 až 5134, 5138 až 5141, 5161, 5162 až 5163, 5164, 5168 až 5172, 5178, 5179, 5187 až 5191, 5195, 5274 až 5283, 5291 až 5295, 5326 až 5335, 5336, 5343 až 5344, 5350 až 5354, 5355, 5356, 5357 až 5361, 5362 až 5365, 5371 až 5375, 5447 až 5450, 5458 až 5477, 5539, 5542, 5543, 5556, 5557 až 5559, 5571 až 5600, 5601 až 5605, 5624 až 5626, 5627, 5628 až 5629, 5639 až 5640, 5642, 5644, 5645, 5646 až 5650, 5691 až 5730, 5731 až 5732, 5733, 5734 až 5743, 5762 až 5766, 5767 až 5771, 5782 až 5786, 5797 až 5806, 5813, 5814, 5815, 5822, 5825 až 5835, 5836, 5837 až 5839, 5852, 5853, 5864 až 5866, 5867 až 5871, 5873 až 5876, 5877, 5878, 5879 až 5888, 5889 až 5898, 5899 až 5901, 5943, 5946, 5959 až 5963, 5964, 5985 až 5986, 6000, 6005, 6016, 6017 až 6018, 6019 až 6023, 6024, 6025, 6036 až 6042, 6043 až 6044, 6045, 6046 až 6048, 6063 až 6072, 6090 až 6093, 6096 až 6100, 6101 až 6105, 6106 až 6108, 6199, 6201, 6226 až 6227, 6230 až 6237, 6238 až 6247, 6248 až 6250, 6251 až 6255, 6256 až 6257, 6258 až 6262, 6266 až 6275, 6284 až 6293, 6294 až 6298, 6299 až 6308, 6312 až 6316, 6324 až 6331, 6332, 6333, 6344 až 6363, 6427 až 6428, 6430, 6431 až 6435, 6436 až 6440, 6441 až 6442, 6443, 6444, 6445 až 6448, 6449 až 6450, 6451, 6452 až 6453, 6463 až 6464, 6465 až 6469, 6470, 6501 až 6503, 6504 až 6508, 6509 až 6513, 6518, 6519 až 6520, 6524, 6525, 6526, 6527 až 6528, 6550, 6551 až 6552, 6553 až 6554, 6555 až 6557, 6558 až 6559, 6560 až 6561, 6562 až 6564, 6565, 6566 až 6570, 6573, 6574, 6575, 6580 až 6581, 6584, 6585, 6586, 6587 až 6588, 6589 až 6591, 6592, 6593, 6594, 6659, 6660 až 6674, 6675 až 6679, 6680 až 6689, 6690 až 6696, 6714, 6715 až 6717, 6726 až 6730, 6773, 6775, 6780 až 6781, 6782 až 6784, 6785, 6786 až 6787, 6790, 6797 až 6806, 6807, 6820 až 6821, 6822 až 6823, 6824 až 6828, 6829 až 6836, 6842 až 6846, 6847, 6848 až 6850, 6851 až 6860, 6861, 6862 až 6871, 6879 až 6880, 6884 až 6886, 6887 až 6894, 6898 až 6905, 6916 až 6919, 6920, 6921 až 6948, 6949, 6950 až 6958, 6977 až 6980, 6983, 6986 až 6988, 6989 až 6990, 6992, 6993, 6994 až 6996, 7000, 7036 až 7037, 7048 až 7052, 7294 až 7295, 7297, 7299 až 7300, 7301 až 7310, 7326 až 7335, 7339, 7340, 7345, 7385, 7387, 7389 až 7393, 7401, 7402, 7405, 7416 až 7417, 7422 až 7424, 7425, 7426 až 7428, 7429, 7430, 7434 až 7435, 7439 až 7441, 7442, 7443 až 7444, 7445, 7446 až 7447, 7463 až 7465, 7478, 7483, 7484 až 7486, 7487, 7488, 7490, 7492 až 7493, 7494, 7495, 7496 až 7497, 7498 až 7499, 8002, 8003 až 8004, 8005 až 8006, 8007 až 8008, 8013, 8014 až 8016, 8018 až 8019, 8020 až 8023, 8024 až 8031, 8032, 8035 až 8036, 8037, 8038, 8040 až 8041, 8042 až 8043, 8044 až 8045, 8046, 8047, 8048, 8049 až 8053, 8054 až 8057, 8058 až 8067, 8127 až 8130, 8132 až 8133, 8135 až 8153, 8292 až 8299, 8300 až 8303, 8472 až 8473, 8474 až 8484, 8500, 8508, 8509 až 8510, 8513 až 8522, 8523 až 8527, 8528, 8532, 8533, 8543, 8544, 8545 až 8546, 8548, 8549 až 8551, 8552, 8553, 8564 až 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8570 až 8571, 8575, 8579, 8587, 8589, 8592 až 8593, 8594 až 8597, 8600, 8603, 8604, 8610 až 8611, 8612, 8613, 8614, 8615 až 8616, 8617, 8621, 8622, 8657 až 8658, 8670 až 8671, 8672 až 8673, 8989, 8990, 8993, 8994, 9000, 9004, 9015 až 9025, 9026, 9027, 9028, 9029 až 9098, 9111, 9112, 9113 až 9114, 9115 až 9116, 9117, 9130 až 9179, 9180 až 9182, 9183 až 9246, 9248, 9249 až 9253, 9254, 9255, 9256 až 9258, 9267 až 9270, 9292, 9293, 9297, 9298, 9302, 9303, 9304, 9305, 9309, 9315 až 9319, 9320 až 9322, 9323, 9324, 9326, 9327, 9328, 9329, 9330 až 9332, 9333, 9334 až 9337, 9341, 9343, 9348 až 9349, 9350, 9351, 9352 až 9353, 9362 až 9364, 9365 až 9367, 9383 až 9385, 9386 až 9389, 9390 až 9397, 9398 až 9400, 9401, 9402 až 9404, 9405 až 9407, 9408, 9409 až 9410, 9411 až 9418, 9419, 9420, 9421 až 9422, 9423 až 9425, 9426, 9430, 9431, 9432, 9433, 9434 až 9436, 9437 až 9438, 9442, 9446, 9458, 9459 až 9461, 9462 až 9463, 9464, 9465, 9466, 9473 až 9474, 9475 až 9476, 9482, 9485 až 9487, 9488, 9494, 9495, 9501, 9503, 9504, 9505, 9506 až 9507, 9508, 9510 až 9515, 9516 až 9525, 9526, 9527, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 až 9540, 9541, 9543, 9554, 9555, 9564, 9565, 9566, 9568, 9573, 9574, 9576, 9578, 9579, 9584, 9587, 9588, 9589, 9604, 9607 až 9608, 9609, 9614, 9615, 9620, 9624, 9625 až 9627, 9628, 9630, 9632, 9633, 9634 až 9638, 9645, 9646, 9648 až 9649, 9660 až 9661, 9662, 9671, 9672, 9673 až 9674, 9676, 9677 až 9678, 9686, 9690, 9691, 9692, 9693, 9695, 9696, 9698 až 9699, 9700, 9701, 9704, 9716, 9717 až 9718, 9719, 9720, 9721, 9724, 9725, 9726 až 9727, 9732, 9733, 9734 až 9736, 9740, 9741, 9742, 9743, 9749 až 9750, 9805, 9825 až 9828, 9829 až 9832, 9848 až 9849, 9863, 9864, 9865, 9866, 9879, 9891, 9892, 9894, 9895, 9896, 9900, 9901, 9902, 9936 až 9938, 9939, 9940 až 9942, 9943 až 9944, 9953, 9954 až 9955, 9956, 9958, 9964 až 9965, 9968, 9969, 9980 až 9982, 9983, 9992 až 9996, 9999 až 10000, 10006 až 10007, 10024, 10025 až 10026, 10028, 10029 až 10031, 10032, 10033 až 10044, 10055 až 10056, 10072 až 10075, 10076 až 10077, 10078, 10081, 10083, 10120, 10121, 10163 až 10182, 10193 až 10202, 10244, 10249, 10255, 10257 až 10259, 10268 až 10270, 10271, 10326 až 10329, 10330 až 10336, 10351 až 10352, 10353, 10356 až 10358, 10359 až 10362, 10363, 10367, 10368 až 10369, 10370, 10371, 10372 až 10374, 10375, 10386 až 10391, 10392, 10393 až 10394, 10395 až 10398, 10399 až 10403, 10411, 10414 až 10416, 10420, 10421, 10422, 10423, 10424, 10425, 10426, 10427, 10428, 10429 až 10430, 10431 až 10432, 10433 až 10434, 10436, 10437, 10438, 10441 až 10442, 10445 až 10446, 10447 až 10454, 10457, 10458, 10459, 10463, 10464, 10465, 10466, 10468 až 10469, 10481, 10482, 10483, 10486, 10487 až 10491, 10492 až 10494, 10495 až 10497, 10499, 10500, 10751 až 10805, 10806 až 10905, 10906 až 10950, 10951 až 10953, 10954, 10956 až 10958, 10960 až 10989, 10990, 10991 až 10993, 10994 až 10995, 11001, 11010, 11011, 11057 až 11064, 11093 až 11095, 11096 až 11102, 11103, 11104 až 11113, 11114 až 11116, 11117 až 11119, 11170, 11194 až 11198, 11201 až 11205, 11208 až 11209, 11210, 11236 až 11237, 11245, 11300, 11302 až 11303, 11304, 11305, 11306, 11312, 11313, 11314, 11315, 11316, 11322, 11323 až 11325, 11326, 11327, 11334 až 11335, 11338, 11339, 11346 až 11347, 11348 až 11349, 11350, 11351 až 11353, 11359, 11360, 11361, 11362, 11364, 11367 až 11368, 11369, 11370, 11371, 11372, 11394 až 11395, 11409, 11411 až 11428, 11437, 11438 až 11442, 11445, 11448, 11449 až 11450, 11453, 11454, 11457, 11466, 11483, 11501 až 11502, 11508, 11509, 11510, 11511 až 11512, 11524 až 11525, 11526, 11527, 11528 až 11537, 11538, 11539, 11540, 11541, 11542, 11543, 11544, 11545 až 11546, 11547, 11548, 11553, 11562, 11563, 11569, 11570 až 11572, 11579 až 11584, 11600, 11605 až 11606, 11614, 11615, 11619 až 11624, 11639, 11640, 11641, 11642, 11709, 11710, 11711 až 11712, 11714, 11715 až 11717, 11741 až 11743, 11750, 11788 až 11789, 11791, 11799, 11800 až 11801, 11803, 11809 až 11811, 11870 až 11874, 11875, 11876, 11877, 11880, 11881, 11891, 11892, 11894, 11895, 11896, 11897, 11915 až 11916, 11919, 11920 až 11921, 11922, 11931 až 11932, 11933, 11936, 11941, 11942, 11943, 11944, 11946, 11949, 11953 až 11955, 11956 až 11958, 11960, 11961, 11963, 12008, 12009 až 12014, 12015 až 12016, 12017 až 12019, 12020, 12021, 12028 až 12034, 12035 až 12041, 12042, 12043, 12044, 12045, 12048, 12049 až 12050, 12051, 12052, 12057, 12058, 12059, 12060, 12061 až 12062, 12063, 12064, 12065, 12071, 12076 až 12077, 12078, 12079 až 12080, 12081 až 12082, 12087 až 12091, 12100, 12101 až 12104, 12122 až 12123, 12124, 12126 až 12130, 12138, 12139, 12140, 12150 až 12152, 12153, 12238 až 12242, 12243 až 12245, 12246 až 12247, 12254, 12271, 12272 až 12273, 12274, 12275, 12287, 12320, 12332, 12335 až 12336, 12337, 12338, 12341 až 12342, 12343 až 12344, 12345, 12346, 12352, 12353, 12365, 12385 až 12386, 12390 až 12391, 12412 až 12413, 12439 až 12441, 12442 až 12444, 12445, 12446 až 12447, 12448, 12450, 12451, 12452 až 12461, 12464 až 12482, 12483, 12494, 12495, 12756 až 12757, 12758, 12759 až 12760, 12763, 12765, 12767, 12768, 12770 až 12771, 12772 až 12773, 12774, 12786, 12787, 12789 až 12813, 12956, 12958 až 12961, 12962, 12963 až 12967, 12968, 12969 až 12981, 12982, 12983 až 12997, 12998 až 13000, 13091 až 13092, 13093 až 13094, 13099 až 13103, 13104, 13105 až 13107, 13108 až 13109, 13110 až 13111, 13113, 13114, 13115, 13120 až 13121, 13122, 13123, 13125, 13126 až 13129, 13130, 13135 až 13138, 13139, 13140 až 13141, 13142, 13143, 13151, 13162, 13163, 13164, 13165, 13166, 13169 až 13171, 13172, 13173 až 13177, 13183, 13184 až 13188, 13189 až 13193, 13194 až 13195, 13196, 13198 až 13199, 13217, 13218, 13219, 13220, 13223, 13224, 13225 až 13226, 13227 až 13228, 13229 až 13231, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238 až 13239, 13240, 13241, 13243, 13244 až 13245, 13254 až 13258, 13259 až 13263, 13268, 13295, 13296, 13297, 13298, 13307 až 13308, 13310 až 13311, 13320 až 13321, 13325 až 13326, 13327, 13328, 13329 až 13330, 13331, 13332, 13334 až 13335, 13341 až 13343, 13357, 13372 až 13377, 13380 až 13381, 13382, 13383, 13384, 13385 až 13387, 13388 až 13389, 13400 až 13404, 13405, 13406 až 13407, 13409, 13410, 13411, 13412, 13413, 13414, 13415, 13458, 13459, 13460, 13461, 13462, 13479, 13485, 13486, 13634 až 13636, 13637, 13638, 13639, 13640, 13641, 13643 až 13645, 13653, 13654, 13656, 13657, 13658, 13659, 13660, 13719 až 13720, 13721, 13723, 13724 až 13738, 13742, 13743, 13744, 13746, 13748, 13749, 13752 až 13756, 13761 až 13762, 13765 až 13766, 13771 až 13778, 13852, 13855, 14018, 14019, 14020, 14021, 14022, 14023 až 14024, 14025, 14026, 14030 až 14032, 14033, 14034, 14036, 14037, 14038, 14039, 14040, 14046, 14047 až 14051, 14054, 14055 až 14056, 14057, 14058, 14061, 14062, 14064 až 14069, 14072, 14082, 14085, 14088, 14089, 14091, 14092 až 14094, 14095, 14098 až 14100, 14109 až 14112, 14113 až 14114, 14115 až 14116, 14117, 14119 až 14120, 14121, 14122, 14135, 14136, 14137 až 14138, 14139, 14141, 14143, 14145, 14146 až 14147, 14153, 14154, 14155, 14157, 14163, 14164 až 14165, 14167, 14168 až 14169, 14174, 14246 až 14256, 14257 až 14258, 14264 až 14266, 14270 až 14271, 14280 až 14282, 14285 až 14287, 14294, 14295, 14296 až 14297, 14302 až 14303, 14320, 14322, 14324, 14329, 14330, 14341 až 14342, 14343, 14344, 14345, 14346, 14347 až 14348, 14350, 14351 až 14362, 14363 až 14366, 14382 až 14383, 14386 až 14388, 14389, 14400 až 14404, 14408 až 14411, 14412 až 14413, 14414 až 14415, 14416 až 14427, 14564 až 14565, 14645 až 14647, 14755;

(b) listinné kmenové akcie na jméno vydané Společností o jmenovité hodnotě 50 000 Kč, resp. hromadné listiny je nahrazující, a to následující akcie č.: 17 až 18, 110 až 111, 122 až 123, 124 až 133, 134 až 143, 158 až 227, 331 až 332, 363 až 370, 376 až 435, 444 až 483, 484, 489, 494, 495 až 564, 575, 576, 577, 578, 580, 582, 584, 585, 593, 594, 595, 596, 599, 600, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 625, 641, 642 až 643, 644, 655 až 656, 662 až 663, 664 až 665, 679, 690, 693, 694, 697, 742, 759, 772 až 773, 777, 784 až 787, 788 až 793, 797, 821, 830, 831 až 832, 833 až 834, 835, 836, 839, 840, 844, 846, 854, 866, 870, 874, 875, 880, 881 až 885, 891, 892, 893, 894, 898, 919 až 920, 927, 928, 929, 930, 942, 944 až 945, 947, 950, 962 až 963, 965, 970, 973, 975, 978, 999;

(c) listinné kmenové akcie na jméno vydané Společností o jmenovité hodnotě 220 Kč, resp. hromadné listiny je nahrazující, a to následující akcie č.: 5329 až 9568, 9769 až 9808, 9929 až 9968, 10709 až 10740, 10877 až 10956, 11077 až 11116, 11277 až 11316, 12061 až 12100, 12389 až 12452, 13525 až 13564, 14853 až 14892, 15525 až 15604, 17813 až 18692, 27631 až 27638, 27775 až 27782, 28799 až 28958, 30763 až 30778, 32291 až 32306, 33842 až 33881, 34018 až 100216, 104516 až 104523, 105712 až 105723, 105724 až 105731, 107038 až 107047, 107048 až 107051, 108026 až 108045;

(d) listinné kmenové akcie na jméno, resp. hromadné listiny je nahrazující, které byly vydány Společností jako listinné kmenové akcie na majitele a nebyly vyměněny za listinné akcie na jméno, o jmenovité hodnotě 220 Kč, resp. hromadné listiny je nahrazující, a to následující akcie č.: 5145 až 5184, 9569 až 9648, 9649 až 9656, 9657 až 9696, 9697 až 9720, 9809 až 9848, 9849 až 9888, 10269 až 10308, 10309 až 10324, 10325 až 10340, 10341 až 10380, 10437 až 10444, 10517 až 10532, 10549 až 10628, 10997 až 11004, 11005 až 11036, 11173 až 11188, 11189 až 11194, 11213 až 11236, 11317 až 11324, 11437 až 11444, 11533 až 11572, 11773 až 11788, 12133 až 12172, 12229 až 12244, 12245 až 12260, 12261 až 12276, 12277 až 12308, 12989 až 12996, 13013 až 13036, 13365 až 13404, 13405 až 13484, 13565 až 13572, 13797 až 13820, 14117 až 14196, 14245 až 14260, 14893 až 14952, 14953 až 14992, 15365 až 15404, 15773 až 17772, 17773 až 17812, 18853 až 18860, 18941 až 18972, 27591 až 27614, 27671 až 27710, 27951 až 27966, 29031 až 29038, 29239 až 29246, 29923 až 29938, 30531 až 30598, 31783 až 31798, 32127 až 32142, 32163 až 32170, 32203 až 32210, 32235 až 32242, 32259 až 32274, 32307 až 32322, 32339 až 32378, 32710 až 32789, 32790 až 33029, 33030 až 33037, 33038 až 33061, 33062 až 33085, 33610 až 33657, 33658 až 33665, 33898 až 33905, 33906 až 33921, 33922 až 33937, 33938 až 33977, 33978 až 33985, 100233 až 100392, 101000, 102653, 104205 až 104220, 104221 až 104270, 104271 až 104286, 104388 až 104415, 104524 až 104563, 104606 až 104621, 104757 až 104772, 104813 až 104828, 104869 až 104876, 104968 až 104991, 105208 až 105225, 105230 až 105237, 105262 až 105269, 105336 až 105377, 105378 až 105385, 105594 až 105597, 105953 až 105960, 106077 až 106084, 106224 až 106227, 106418 až 106427, 106644 až 106651, 106855 až 106866, 106987 až 106994, 106995 až 106996, 107001 až 107005, 107084 až 107099, 107124 až 107131, 107148 až 107157, 107274 až 107297, 107298 až 107317, 107354 až 107409, 107434 až 107458, 107479 až 107486, 107487 až 107498, 107579 až 107586, 107611 až 107614, 107615 až 107654, 107803 až 107842, 108197 až 108216, 108217 až 108220, 108301 až 108335;

(e) listinné kmenové akcie na jméno vydané Společností o jmenovité hodnotě 14 256 Kč, resp. hromadné listiny je nahrazující, a to následující akcie č.: 9, 10, 11, 14;

(f) listinné kmenové akcie na jméno vydané Společností o jmenovité hodnotě 13 200 Kč, resp. hromadné listiny je nahrazující, a to následující akcie č.: 1 až 2, 3, 4, 5 až 6, 18 až 19, 20 až 21, 22 až 23, 27, 33, 34, 36, 37 až 38, 40, 41, 44 až 46, 48, 51, 52, 53 až 54, 55, 56, 57, 58 až 59, 60 až 65, 66 až 67, 68, 69, 70, 71, 72.

Toto oznámení bude současně uveřejněno na webových stránkách Společnosti www.agbl.cz a zveřejněno v Obchodním věstníku. Akcionáři Společnosti, kteří již nevlastní listinné akcie vydané Společnosti, resp. hromadné listiny je nahrazující a již je vrátili Společnosti, mohou považovat toto oznámení za bezpředmětné.

Likvidátor tímto upozorňuje akcionáře a jiné osoby oprávněné k podílu na likvidačním zůstatku, že pouze prostřednictvím bezhotovostního převodu na řádně oznámený bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby v České republice nebo ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a nikoli prostřednictvím poštovní poukázky bude vyplácen podíl na likvidačním zůstatku ve vztahu k listinným akciím nebo ve vztahu k osobám s bydlištěm nebo sídlem mimo Českou republiku. Likvidátor proto žádá akcionáře a jiné osoby oprávněné k podílu na likvidačním zůstatku, aby (pokud tak již neučinili dříve) pro účely výplaty podílu na likvidačním zůstatku sdělili Společnosti číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby v České republice nebo ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a to písemným oznámením s úředně ověřeným podpisem doručeným poštou na adresu sídla Společnosti nebo sdělením v sídle Společnosti v pracovní dny úterý až čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin, kdy fyzická osoba se prokáže dokladem totožnosti, právnická osoba se prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 6 měsíců (zahraniční právnická osoba originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z jiného příslušného rejstříku s hodnověrným překladem do českého jazyka) a fyzická osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže dokladem totožnosti, v případě zastoupení se obdobně prokáže také zmocněnec a předá originál plné moci opravňující k zastupování s úředně ověřeným podpisem a specifikující číslo bankovního účtu (nebude-li plná moc v českém či slovenském jazyce, s hodnověrným překladem do českého jazyka).

V Praze dne 21. prosince 2016

Likvidátor společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, společnost VALUE ADDED, a.s.

Ing. Petr Čermák, fyzická osoba, která byla určena společností VALUE ADDED, a.s. k výkonu funkce likvidátora společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci
(uveřejněno 21. 12. 2016)
Oznámení akcionářům o řádném průběhu likvidace a přípravě zahájení výplaty podílu na likvidačním zůstatku
V reakci na některé mediální zprávy tímto sdělujeme, že v rámci likvidace společnosti je postupováno řádně v souladu s právními předpisy a pod dohledem České národní banky, přičemž nedocházelo k žádným nestandardním krokům ani trestné činnosti. Likvidátor v rámci naplňování účelu likvidace společnosti připravuje výplatu valnou hromadou schválené výše podílu na likvidačním zůstatku akcionářům společnosti s předpokládanou realizací od začátku příštího roku.
(uveřejněno 25. 10. 2016)
Výzva akcionářům k vrácení listinných akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že nevrácené akcie budou prohášeny za neplatné
Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00,
IČO: 00411850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 53 („Společnost“)


VÝZVA K VRÁCENÍ LISTINNÝCH AKCIÍ V DODATEČNÉ LHŮTĚ,
INFORMACE K DALŠÍM ZÁLEŽITOSTEM LIKVIDACE SPOLEČNOSTI


A. Výzva akcionářům Společnosti k vrácení listinných akcií Společnosti v dodatečné lhůtě

Vzhledem k tomu, že (a) likvidátor Společnosti oznámením ze dne 2. 8. 2016 vyzval akcionáře Společnosti, kteří vlastní listinné akcie vydané Společností, resp. hromadné listiny je nahrazující, aby je vrátili Společnosti za účelem jejich zničení, a to doručením listinných akcií vydaných Společností, resp. hromadných listin je nahrazujících Společnosti ve lhůtě od 15. 8. 2016 (včetně) do 15. 10. 2016 (včetně), a (b) doposud nebyly vráceny Společnosti všechny listinné akcie vydané Společnosti, resp. hromadné listiny je nahrazující,

(i) likvidátor Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, kteří stále vlastní listinné akcie vydané Společností, resp. hromadné listiny je nahrazující a tyto doposud nevrátili Společnosti, aby vrátili Společnosti listinné akcie vydané Společností, resp. hromadné listiny je nahrazující v dodatečné lhůtě, a to doručením listinných akcií vydaných Společností, resp. hromadných listin je nahrazujících Společnosti v dodatečné lhůtě od 20. 10. 2016 (včetně) do 20. 12. 2016 (včetně) poštou na adresu sídla Společnosti (riziko případného nedoručení zásilky nese plně akcionář) nebo osobně v sídle Společnosti v pracovní dny úterý až čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin (po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 224 091 584, 224 091 570, 606 606 701 nebo 602 312 604),

(ii) likvidátor Společnosti tímto upozorňuje akcionáře Společnosti, že budou prohlášeny za neplatné všechny listinné akcie vydané Společností, resp. hromadné listiny je nahrazující, které nebudou vráceny Společnosti ani v dodatečné lhůtě od 20. 10. 2016 (včetně) do 20. 12. 2016 (včetně), a toto bude současně zveřejněno v Obchodním věstníku.

Akcionáři Společnosti, kteří již nevlastní listinné akcie vydané Společností, resp. hromadné listiny je nahrazující a již je vrátili Společnosti, mohou považovat tuto výzvu za bezpředmětnou.

B. Informace k prokazování daňového rezidenství a nabývací ceny akcií

Likvidátor Společnosti dále upozorňuje akcionáře Společnosti, že na internetových stránkách Společnosti www.agbl.cz jsou k dispozici informace k prokazování daňového rezidenství a nabývací ceny akcií ze strany akcionářů Společnosti a že tyto informace mohou být likvidátorem Společnosti dále doplňovány.

V Praze dne 16. října 2016

Likvidátor společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, VALUE ADDED, a.s.

Ing. Petr Čermák, fyzická osoba, která byla určena společností VALUE ADDED, a.s. k výkonu funkce likvidátora společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci
(uveřejněno 18. 10. 2016)
Oznámení akcionářům k (ne)možnosti převádět akcie společnosti
K opakovaným dotazům akcionářů tímto sdělujeme, že převod zaknihovaných akcií společnosti není od okamžiku jejich zrušení (tj. od 1. 7. 2016) možný. Stejně tak není možný převod listinných akcií společnosti od okamžiku, kdy byly pro účely vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vráceny nebo prohlášeny za neplatné. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku připadající na takové zrušené zaknihované akcie či vrácené nebo neplatné listinné akcie lze převádět. Toto oznámení zohledňuje pouze obecnou právní úpravu a nezohledňuje případná smluvní omezení nad rámec této obecné úpravy.
(uveřejněno 18. 8. 2016)
Oznámení akcionářům o rozdělení podílu na likvidačním zůstatku, Výzva k vrácení listinných akcií a Oznámení o zrušení zaknihovaných akcií
OZNÁMENÍ O ROZDĚLENÍ PODÍLU NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU, VÝZVA K VRÁCENÍ LISTINNÝCH AKCIÍ A OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZAKNIHOVANÝCH AKCIÍ

Vzhledem k tomu, že (a) valná hromada společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, IČO: 00411850, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 53 (dále jen „Společnost“) přijala dne 24.9.2014 usnesení, kterým schválila návrh na rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti (dále jen „Usnesení valné hromady“), a (b) odpadla dosavadní překážka bránící Společnosti zahájit kroky k rozdělení likvidačního zůstatku dle Usnesení valné hromady mezi akcionáře Společnosti, neboť Vrchní soud v Praze dne 22.6.2016 potvrdil usnesení Městského soudu v Praze (č.j. 81 Cm 323/2014-44 ze dne 29.4.2015), kterým byl zamítnut návrh akcionářů JUDr. Vladimíra Vaňka a 3 V, spol. s r.o. domáhající se, mimo jiné, vyslovení neplatnosti Usnesení valné hromady, likvidátor Společnosti tímto

A. oznamuje akcionářům Společnosti, kteří vlastní listinné akcie Společnosti a/nebo vlastnili zaknihované akcie Společnosti, že

(i) v souladu s body II. a VI. Usnesení valné hromady Společnost zahájí kroky k rozdělení likvidačního zůstatku v celkové výši 177.492.600,60 Kč mezi akcionáře Společnosti (s výjimkou společnosti GE MONEY CZECH HOLDING COMPANY, která dne 27.6.2014 uzavřela se Společností dohodu o vzdání se podílu na likvidačním zůstatku) v rozsahu částek připadajících na jednotlivé akcie dle Usnesení valné hromady, tj.
 1. na jednotlivé akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč částku ve výši 5 455,00979818997 Kč,
 2. na jednotlivé akcie na jméno o jmenovité hodnotě 50 000 Kč částku ve výši 2 727,50489909499 Kč,
 3. na jednotlivé akcie na jméno o jmenovité hodnotě 220 Kč částku ve výši 12,0010215560179 Kč,
 4. na jednotlivé akcie na jméno o jmenovité hodnotě 14 256 Kč částku ve výši 777,666196829961 Kč,
 5. na jednotlivé akcie na jméno o jmenovité hodnotě 13 200 Kč částku ve výši 720,061293361076 Kč,
 6. na jednotlivé akcie na majitele o jmenovité hodnotě 100 Kč částku ve výši 5,45500979818997 Kč a
 7. na jednotlivé akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč částku ve výši 5,45500979818997 Kč;
výplata výše uvedených podílů na likvidačním zůstatku nebude zahájena dříve než 45 dnů poté, co budou splněny všechny následující podmínky:
 1. akcionář Společnosti, který vlastní listinné akcie Společnosti, vrátí Společnosti listinné akcie vydané Společností nebo hromadné listiny je nahrazující dle bodu C.(i) níže, a
 2. akcionář Společnosti řádně v souladu s právními předpisy prokáže Společnosti své daňové rezidenství nebo písemně oznámí Společnosti, že své daňové rezidenství prokazovat nebude, a
 3. akcionář Společnosti ve vztahu k akciím vlastněným takovým akcionářem řádně v souladu s právními předpisy prokáže Společnosti nabývací cenu akcií nebo písemně oznámí Společnosti, že nabývací cenu akcií prokazovat nebude,
resp. ne dříve než 45 dnů ode dne 15. prosince 2016; uvedené lhůty 45 dnů a proces výplaty likvidačního zůstatku dle tohoto bodu A.(i) se staví po dobu existence překážky bránící výplatě likvidačního zůstatku; pokud bude Společnost vlastnit finanční prostředky převyšující celkovou částku likvidačního zůstatku uvedenou v tomto bodu A.(i) výše před podáním návrhu na její výmaz z obchodního rejstříku, rozdělí se tyto finanční prostředky mezi akcionáře Společnosti (s výjimkou společnosti GE MONEY CZECH HOLDING COMPANY) jako podíl na likvidačním zůstatku dle poměru podle prvního odstavce tohoto bodu A.(i) výše;

(ii) vyplácený podíl na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie je předmětem daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. Výše daně závisí zejména na daňovém rezidenství akcionáře a nabývací ceně jednotlivých akcií, je-li Společnosti jako plátci daně akcionářem prokázána. Listiny a doklady prokazující daňové rezidenství a nabývací ceny jednotlivých akcií může akcionář doručit Společnosti ve lhůtě od 15. srpna 2016 (včetně) do 15. prosince 2016 (včetně) poštou na adresu sídla Společnosti (riziko případného nedoručení zásilky nese plně akcionář) nebo osobně v sídle Společnosti v pracovní dny úterý až čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin (po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 224 091 584, 224 091 570, 606 606 701 nebo 602 312 604). Společnost může poskytnout akcionářům prostřednictvím internetových stránek www.agbl.cz bližší informace ohledně listin a dokladů (včetně vzorů čestných prohlášení a oznámení), kterými by akcionáři mohli prokázat své daňové rezidenství a nabývací ceny jednotlivých akcií,

B. vyzývá akcionáře Společnosti, kteří vlastní listinné akcie Společnosti a/nebo vlastnili zaknihované akcie Společnosti, aby

(i) pokud tak již akcionáři neučinili dříve, ve lhůtě od 15. srpna 2016 (včetně) 15. prosince 2016 (včetně) doplnili a aktualizoval údaje v seznamu akcionářů a pro výplatu podílu na likvidačním zůstatku sdělili Společnosti číslo bankovního účtu akcionáře vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a to písemným oznámením s úředně ověřeným podpisem akcionářem doručeným poštou na adresu sídla Společnosti (riziko případného nedoručení zásilky nese plně akcionář), nebo sdělením v sídle Společnosti v pracovní dny úterý až čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin (po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 224 091 584, 224 091 570, 606 606 701 nebo 602 312 604), kdy akcionář – fyzická osoba se prokáže dokladem totožnosti, akcionář – právnická osoba se prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 6 měsíců (zahraniční právnická osoba originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z jiného příslušného rejstříku s hodnověrným překladem do českého jazyka) a fyzická osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže dokladem totožnosti, v případě zastoupení se obdobně jako akcionář prokáže také zmocněnec a předá originál plné moci opravňující k zastupování s úředně ověřeným podpisem a specifikující číslo bankovního účtu (nebude-li plná moc v českém či slovenském jazyce, s hodnověrným překladem do českého jazyka),

C. vyzývá akcionáře Společnosti, kteří vlastní listinné akcie Společnosti, aby

(i) za účelem vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vrátili Společnosti listinné akcie vydané Společností nebo hromadné listiny je nahrazující za účelem jejich zničení, a to doručením listinných akcií, resp. hromadných listin je nahrazujících Společnosti ve lhůtě od 15. srpna 2016 (včetně) do 15. října 2016 (včetně) poštou na adresu sídla Společnosti (riziko případného nedoručení zásilky nese plně akcionář) nebo osobně v sídle Společnosti v pracovní dny úterý až čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin (po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 224 091 584, 224 091 570, 606 606 701 nebo 602 312 604), přičemž listinné akcie nevrácené Společnosti ani v dodatečné přiměřené lhůtě budou prohlášeny za neplatné,

(ii) pokud tak již akcionáři neučinili dříve, ve lhůtě dle bodu C.(i) výše předložili Společnosti listinné akcie na majitele o nominální hodnotě 220 Kč vydané Společností, které se k 1. 1. 2014 dle zákona č. 134/2013 Sb. změnily na listinné akcie na jméno, nebo hromadné listiny je nahrazující, k jejich výměně za nové akcie na jméno a/nebo hromadné listiny na jméno a/nebo vrácení dle bodu C.(i) výše, a dále sdělili Společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů Společnosti, přičemž akcie, resp. hromadné listiny je nahrazující je možné předložit k výměně za nové v sídle Společnosti v pracovní dny úterý až čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin (po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 224 091 584, 224 091 570, 606 606 701 nebo 602 312 604), kdy akcionář – fyzická osoba se prokáže dokladem totožnosti, akcionář – právnická osoba se prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 6 měsíců (zahraniční právnická osoba originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z jiného příslušného rejstříku s hodnověrným překladem do českého jazyka) a fyzická osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže dokladem totožnosti, v případě zastoupení se obdobně jako akcionář prokáže také zmocněnec a předá originál plné moci opravňující k zastupování s úředně ověřeným podpisem a specifikující akcie předkládané na základě plné moci k výměně a údaje pro zápis do seznamu akcionářů zahrnující zejména označení akcií (druh, forma, jmenovitá hodnota, počet a číselné označení akcií), identifikační údaje akcionáře (obchodní firma nebo název, identifikační číslo a adresa sídla akcionáře – právnické osoby, nebo jméno a příjmení, datum narození a adresa bydliště akcionáře – fyzické osoby) a číslo bankovního účtu akcionáře vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (nebude-li plná moc v českém či slovenském jazyce, s hodnověrným překladem do českého jazyka),

D. oznamuje akcionářům Společnosti, kteří vlastnili zaknihované akcie Společnosti, že

(i) za účelem vyplacení podílu na likvidačním zůstatku akcionářům Společnosti byly s účinností ke dni 1. července 2016 na základě příkazu likvidátora Společnosti zrušeny zaknihované akcie Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

V Praze dne 2. srpna 2016

Likvidátor společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci
VALUE ADDED, a.s.

Ing. Petr Čermák
Fyzická osoba, která byla určena společností VALUE ADDED, a.s. k výkonu funkce likvidátora společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci
(uveřejněno 2. 8. 2016)
Informace akcionářům ohledně listin a dokladů k prokázání daňového rezidentství a nabývací ceny akcií
INFORMACE AKCIONÁŘŮM OHLEDNĚ LISTIN A DOKLADŮ K PROKÁZÁNÍ DAŇOVÉHO REZIDENSTVÍ A NABÝVACÍ CENY AKCIÍ

Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci („Společnost“) bude v souladu s (i) právními předpisy, (ii) usnesením valné hromady Společnosti ze dne 24. 9. 2014 a (iii) oznámením likvidátora Společnosti o rozdělení podílu na likvidačním zůstatku, výzvou k vrácení listinných akcií a oznámením o zrušení zaknihovaných akcií ze dne 2. srpna 2016 vyplácet akcionářům Společnosti podíly na likvidačním zůstatku („Podíly“). Podíly jsou předmětem daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně („Srážková daň“). Výše sazby Srážkové daně závisí na daňovém rezidentství akcionáře. Základem pro výpočet Srážkové daně je výše Podílu snížená o daňovou nabývací cenu příslušných akcií, je-li akcionářem Společnosti řádně v souladu s právními předpisy prokázána.

V zájmu maximální efektivity procesu vyplácení Podílů akcionářům Společnost níže uvádí indikativní přehled možných dokladů a listin prokazujících daňové rezidentství akcionáře, možných právních skutečností, na jejichž základě mohlo dojít k nabytí akcií Společnosti, včetně některých dokladů a listin, které přicházejí v úvahu pro účely prokázání nabývací ceny akcií.

1. Doklady a listiny k prokázání daňového rezidentství akcionáře
 • a) daňové rezidentství v České republice

  • prostá kopie celého občanského průkazu u fyzických osob a výpis z českého veřejného rejstříku u právnických osob ne starší než 6 měsíců; a současně
  • čestné prohlášení akcionáře, že je daňovým rezidentem České republiky a skutečným vlastníkem příjmu (Podílu).

  • Fyzická osoba je daňovým rezidentem České republiky, pokud má na území České republiky bydliště (tj. místo, kde má daná fyzická osoba tzv. stálý byt) nebo na jejím území pobývá alespoň 183 dní v daném kalendářním roce (a to souvisle nebo v několika obdobích). Poplatník daně z příjmů právnických osob je daňovým rezidentem České republiky, pokud má na území České republiky své sídlo nebo místo vedení. Pokud je osoba podle vnitrostátních předpisů považována za daňového rezidenta ve dvou (nebo více) státech, daňové rezidentství je určeno podle příslušné platné a účinné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud ji dané země mezi sebou uzavřely.

  • Příjemce Podílu je jeho skutečným vlastníkem, pokud Podíl přijímá ve svůj vlastní prospěch a nikoliv jako zprostředkovatel, zástupce nebo zmocněnec pro jinou osobu.
  b) daňové rezidentství mimo Českou republiku

  • prostá kopie celého osobního dokladu u fyzických osob a výpis ze zahraničního veřejného rejstříku u právnických osob ne starší než 6 měsíců; a současně
  • potvrzení o daňovém rezidentství vydané příslušným zahraničním úřadem pro daný rok, ve kterém dojde k výplatě Podílu; a současně
  • v případě daňového rezidenta státu, se kterým má Česká republika uzavřenu dohodu o zamezení dvojího zdanění, čestné prohlášení, že je skutečným vlastníkem příjmu (Podílu).
2. Doklady a listiny k prokázání nabývací ceny akcií pro vybrané případy nabytí
 • Nabývací cena se stanoví v závislosti na způsobu nabytí akcie. Ve vztahu k jednotlivé akcii je nabývací cenou např. (i) hodnota splaceného peněžitého vkladu, (ii) hodnota nepeněžitého vkladu, (iii) pořizovací cena v případě nabytí akcie koupí nebo (iv) cena určená podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí v případě nabytí akcie bezúplatně.

 • a) úpis akcie

  • akcie bez převodních rubopisů u listinných akcií na jméno a/nebo výpis ze Střediska cenných papírů ke dni úpisu akcií u zaknihovaných akcií; a současně
  • čestné prohlášení akcionáře, že za dobu od úpisu akcie nedošlo k jejímu převodu či přechodu
 • b) koupě akcie

  • kupní smlouva; a není-li cena sjednána smlouvou současně
  • znalecký posudek k ocenění akcie ke dni nabytí
 • c) směna akcie

  • směnná smlouva; a není-li cena sjednána smlouvou současně
  • znalecký posudek k ocenění akcie ke dni nabytí
 • d) dědění akcie

  • pravomocné rozhodnutí o ukončení dědického řízení; a současně
  • znalecký posudek k ocenění akcie ke dni nabytí akcie
 • e) darování akcie

  • darovací smlouva; a současně
  • znalecký posudek k ocenění akcie ke dni nabytí akcie
 • f) nabytí akcie v dražbě

  • potvrzení o nabytí předmětu dražby, z něhož bude patrná cena akcie dosažená vydražením.

Není-li uvedeno jinak, musí být dokumenty uvedené pod body 1. a 2. výše, jakož i jakékoli jiné podklady, kterými bude akcionář prokazovat Společnosti své daňové rezidentství a/nebo nabývací cenu akcií, doručeny Společnosti jako originály nebo úředně ověřené kopie. Při osobním doručení dokumentů musí akcionář – fyzická osoba předložit Společnosti originál svého osobního dokladu.

Vzory shora uvedených čestných prohlášení a vzor oznámení, že akcionář nebude prokazovat své daňové rezidenství a/nebo nabývací cenu svých akcií jsou dostupné na internetových stránkách Společnosti www.agbl.cz. Tyto vzory jsou závazné a nemohou být měněny ani doplňovány s výjimkou doplnění údajů, které příslušný vzor předpokládá.

Dokumenty vyhotovené v jiném než českém či slovenském jazyce musí být opatřeny hodnověrným překladem do českého jazyka.

Společnost není povinna přijmout k posouzení dokumenty, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky.

Je odpovědností každého akcionáře jakožto poplatníka Srážkové daně, aby Společnosti jakožto plátci Srážkové daně řádně prokázal své daňové rezidentství a nabývací cenu svých akcií. Pokud akcionář řádně neprokáže Společnosti nabývací cenu jednotlivých akcií, stanoví Společnost Srážkovou daň z plné výše Podílu ve vztahu k takovým jednotlivým akciím. Pokud akcionář řádně prokáže Společnosti své daňové rezidentství v České republice, uplatní se v souladu s právními předpisy sazba Srážkové daně ve výši 15 %. Pokud akcionář řádně neprokáže Společnosti své daňové rezidentství, uplatní se v souladu s právními předpisy sazba Srážkové daně ve výši 35 %. Riziko případného nedoručení dokumentů zasílaných Společnosti poštou nese plně akcionář.

Tento materiál má informativní povahu a nemusí obsahovat úplný seznam všech právních skutečností, na jejichž základě mohl akcionář nabýt akcie Společnosti či úplný seznam všech dokumentů k prokázání daňového rezidentství a/nebo nabývací ceny akcií. Předložení dokumentů uvedených v tomto materiálu nemusí znamenat řádné prokázání daňového rezidentství a/nebo nabývací ceny akcií a každý případ bude posuzován individuálně. Společnost může podle svého uvážení požadovat k prokázání daňového rezidentství a/nebo nabývací ceny akcií jiné dokumenty než uvedené v tomto materiálu. Společnost je oprávněna si ponechat veškeré doručené dokumenty bez náhrady (s výjimkou předložených originálů osobních dokladů) a pořídit si kopie originálů osobních dokladů akcionářů. Akcionáři nemají vůči Společnosti právo na úhradu žádných nákladů souvisejících s prokazováním daňového rezidentství a nabývací ceny akcií. Žádná osoba není oprávněna na základě informací obsažených v tomto materiálu dovozovat vznik jakýchkoliv práv, či nároků a není oprávněna se v takovém směru informací v tomto materiálu obsažených ani dovolávat. Společnost neposkytuje tímto materiálem ani žádnou jinou komunikací poradenství svým akcionářům, v případě potřeby právní, daňové, účetní či jiné pomoci se akcionáři Společnosti obracejí na své poradce.
(uveřejněno 2. 8. 2016)
Vzory čestných prohlášení a oznámení souvisejících s prokazováním daňového rezidentství a nabývací ceny akcií
Vzory čestných prohlášení a oznámení souvisejících s prokazováním daňového rezidentství a nabývací ceny akcií (k otevření jednotlivých dokumentů ve fromátu PDF klikněte na jejich název)
 1. Čestné prohlášení akcionáře, že je daňovým rezidentem České republiky a skutečným vlastníkem příjmu
 2. Čestné prohlášení akcionáře, který je daňovým rezidentem státu, se kterým má Česká republika uzavřenu dohodu o zamezení dvojího zdanění, že je skutečným vlastníkem příjmu
 3. Čestné prohlášení akcionáře, že za dobu od úpisu akcie nedošlo k jejímu převodu nebo přechodu
 4. Oznámení akcionáře, že nebude prokazovat daňové rezidentství a/nebo nabývací cenu akcií
 5. Sdělení čísla bankovního účtu pro účely vyplacení podílu na likvidačním zůstatku
(uveřejněno 2. 8. 2016, upraveno 18. 8. 2016, doplněno 2. 9. 2016)
Oznámení akcionářům o zrušení zaknihovaných akcií společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů
Oznamujeme akcionářům Společnosti, kteří vlastnili zaknihované akcie Společnosti, že s účinností ke dni 1. července 2016 byly na základě příkazu likvidátora zrušeny zaknihované akcie Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

V této souvislosti bude v nejbližších dnech uveřejněno Oznámení likvidátora o rozdělení podílu na likvidačním zůstatku a Výzva likvidátora k vrácení listinných akcií.
(uveřejněno 12. 7. 2016, doplněno 28. 7. 2016)
Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2015 a související dokumenty
Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2015 a související dokumenty (k otevření dokumentu ve fromátu PDF klikněte na název)
(uveřejněno 30. 6. 2016)
Skončení soudního řízení o vyslovení neplatnosti usnesení řádné valné hromady společnosti konané dne 24. 9. 2014
Vrchní soud v Praze dne 22. 6. 2016 rozhodl, že se potvrzuje rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu JUDr. Vladimíra Vaňka a společnosti 3V, spol. s r.o., na vyslovení neplatnosti následujících usnesení řádné valné hromady společnosti konané dne 24. 9. 2014:
 • usnesení č. 3 o schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. k 30. 6. 2014,
 • usnesení č. 4 o převedení zisku za část roku 2014 na účet skupiny Převedený hospodářský výsledek a jeho použití na úhradu ztráty společnosti,
 • usnesení č. 5 o schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku.
Dourčením písemného vyhotovení tothoto rozhodnutí účastníkům řízení bude toto řízení pravomocně skončeno.

Informace týkající se procesu výplaty likvidačního zůstatku akcionářům společnosti budou před jeho zahájením uveřejněny na těchto internetových stránkách společnosti.
(uveřejněno 30. 6. 2016)
Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2014 a související dokumenty
Účetní závěrka společnosti ke dni 31. 12. 2014 a související dokumenty (k otevření dokumentu ve fromátu PDF klikněte na název)
(uveřejněno 1. 9. 2015)
Soudní řízení o vyslovení neplatnosti usnesení řádné valné hromady společnosti konané dne 24. 9. 2014
JUDr. Vladimír Vaněk a 3 V, spol. s r.o. podali návrh na vyslovení neplatnosti následujících usnesení řádné valné hromady společnosti konané dne 24. 9. 2014:
 • usnesení č. 3 o schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. k 30. 6. 2014,
 • usnesení č. 4 o převedení zisku za část roku 2014 na účet skupiny Převedený hospodářský výsledek a jeho použití na úhradu ztráty společnosti,
 • usnesení č. 5 o schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
a to pro údajný rozpor s dobrými mravy. Návrh je v současné době projednáván Městským soudem v Praze pod sp. zn. 81 Cm 323/2014.

Z výše uvedeného důvodu právní předpisy neumožňují, aby Likvidátor do skončení soudního řízení o shora uvedeném návrhu zahájil proces výplaty likvidačního zůstatku akcionářům společnosti. Informace o skončení soudního řízení o shora uvedeném návrhu bude uveřejněna na těchto internetových stránkách společnosti.
(uveřejněno 19. 1. 2015)
Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti konané dne 24. 9. 2014
Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti konané dne 24. 9. 2014 (k otevření jednotlivých dokumentů ve fromátu PDF klikněte na jejich název)
(uveřejněno 8. 10. 2014)
Úplné znění stanov společnosti ve znění změn přijatých dne 24. 9. 2014
Aktuální úplné znění stanov společnosti ve znění změn přijatých řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 24. 9. 2014 (k otevření jednotlivých dokumentů ve fromátu PDF klikněte na jejich název)
(uveřejněno 8. 10. 2014)
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 24. 9. 2014
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo a likvidátor společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, IČO: 00411850, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 53 (dále jen „Společnost“)

svolávají řádnou valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 24. září 2014 od 10:00 hodin
ve velkém kongresovém sále Hotelu Olšanka na adrese Táboritská 23, Praha 3 - Žižkov


Pořad jednání:
 1. Zahájení valné hromady;
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady;
 3. Projednání zprávy likvidátora o průběhu likvidace, návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. k 30. 6. 2014, a projednání vyjádření dozorčí rady ke zprávě likvidátora o průběhu likvidace, návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a přezkoumání mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zpracovaní návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. k 30. 6. 2014 a návrhu na naložení s hospodářským výsledkem;
 4. Schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zpracovaní návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. k 30. 6. 2014 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem;
 5. Schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku;
 6. Odvolání a volba členů dozorčí rady;
 7. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady Společnosti včetně schválení výše odměny;
 8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti; a
 9. Závěr valné hromady.
Rozhodný den: Rozhodným dnem pro účast akcionářů se zaknihovanými akciemi Společnosti na valné hromadě je 17. září 2014. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář Společnosti v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů, kde jsou evidovány akcie Společnosti, k rozhodnému dni, nebo její zástupce. K převodům zaknihovaných akcií učiněných po rozhodném dni se nepřihlíží. Prezence a účast: Prezence a zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 8:00 hodin v místě jejího konání. Akcionář - fyzická osoba se při prezenci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení předá zástupce originál písemné plné moci opravňující k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem. Plná moc, kde je podpis ověřen v zahraničí, musí být superlegalizována, nebo opatřena ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Akcionář - právnická osoba při prezenci předá originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců), osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení předá zástupce originál písemné plné moci opravňující k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem. Zahraniční právnická osoba předá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku (ne starší 6 měsíců) nebo jiného dokumentu (ne starší 6 měsíců) osvědčujícího existenci právnické osoby, ze kterého vyplývá, kdo je oprávněn jednat za právnickou osobu, a hodnověrný překlad tohoto výpisu nebo jiného dokumentu v případě, že nebude vyhotoven ve slovenském, anglickém nebo německém jazyce. Doklady, kterými se zahraniční právnická osoba nebo její zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. V případě, že je akcie ve společném vlastnictví více osob, vykonává hlasovací práva na základě písemného zmocnění s úředně ověřenými podpisy jedna osoba, přičemž účast všech spoluvlastníků na valné hromadě není nijak omezena. Písemné zmocnění spoluvlastníků akcií s úředně ověřenými podpisy k výkonu hlasovacích práv je nutno předat při prezenci. Písemné zmocnění, kde je podpis ověřen v zahraničí, musí být superlegalizováno, nebo opatřeno ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda opravňuje k zastupování na této nebo na více valných hromadách Společnosti. Akcionáři s listinnými akciemi na jméno, které byly listinnými akciemi na jméno i k 31. 12. 2013, nebo které byly do 31. 12. 2013 akciemi na majitele a budou přede dnem konání valné hromady akcionářem vyměněny za akcie na jméno, nejsou povinni předkládat originály akcií, ledaže zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Akcionáři s listinnými akciemi na jméno, které byly do 31. 12. 2013 listinnými akciemi na majitele, kteří budou v prodlení s povinností předložit akcie k výměně za akcie na jméno a sdělit údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, nejsou dle § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb. oprávněni vykonávat práva spojená s těmito akciemi, ohledně nichž jsou v prodlení. Akcionáři mohou předložit tyto akcie k výměně za akcie na jméno a sdělit údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů dle podmínek výzvy Společnosti uveřejněné dne 28. 3. 2014, a to v sídle Společnosti v pracovní dny úterý a čtvrtek od 9:00 do 15:00 hod. Akcionáři se zaknihovanými akciemi nejsou povinni předkládat výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů. Osoby zapsané v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií nejsou povinny předkládat výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každou 1 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Není připuštěno hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě. Získání informací: Akcionáři mají právo ode dne svolání valné hromady nahlédnout do návrhu jednacího a hlasovacího řádu, mimořádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2014, zprávy o průběhu likvidace s návrhem likvidátora Společnosti na rozdělení likvidačního zůstatku, návrhu změny stanov, návrhů usnesení valné hromady, návrhu smluv o výkonu funkce, účetních závěrek Společnosti ke dni 17. 9. 1998, 31. 12. 1998, 31. 12. 1999, 31. 12. 2000, 31. 12. 2001, 31. 12. 2002, 31. 12. 2003, 31. 12. 2004, 31. 12. 2005, 31. 12. 2006, 31. 12. 2007, 31. 12. 2008, 31. 12. 2009, 31. 12. 2010, 31. 12. 2011, 31. 12. 2012, 31. 12. 2013 a dalších souvisejících dokumentů v kancelářích Společnosti na adrese Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, každé úterý a čtvrtek, které jsou pracovními dny, od 9:00 do 15:00 hodin, nebo na internetových stránkách Společnosti www.agbl.cz. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Návrhy usnesení: V rámci bodu 1 pořadu bude formálně zahájena valná hromada, není zde žádný návrh usnesení. V rámci bodu 2 pořadu je navrhováno přijetí následujících usnesení „I. Valná hromada schvaluje návrh jednacího a hlasovacího řádu ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě. II. Valná hromada volí orgány valné hromady společnosti v následujícím složení: (a) předseda valné hromady: Mgr. Radek Bláha, nar. 15. 3. 1970, bydlištěm Třebichovice - Saky 2, PSČ 273 08; (b) zapisovatel: Mgr. Filip Wagner, nar. 13. 10. 1980, bydlištěm Praha 4 – Chodov, Radimovická 1424/33, PSČ 149 00; (c) první ověřovatel zápisu: Ing. Petr Maur, nar. 6. 4. 1953, bydlištěm Praha 4 – Písnice, K mejtu 472/5, PSČ 142 00; (d) druhý ověřovatel zápisu: Mgr. Karel Tománek, nar. 31. 3. 1961, bydlištěm Čerčany, Sokolská 505; (e) první osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Michal Panáček, nar. 13. 5. 1967, bydlištěm Praha 8 - Dolní Chabry, Prunéřovská 293, PSČ 184 00; (f) druhá osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Miroslav Černý, nar. 29. 1. 1963, bydlištěm Praha 8 – Bohnice, Bukolská 774/6, PSČ 181 00.“, přijetí jednacího a hlasovacího řádu vyplývá ze stanov Společnosti a slouží k podrobnější úpravě pravidel průběhu valné hromady, volba orgánů valné hromady vyplývá z příslušných právních předpisů. V rámci bodu 3 pořadu je navrhováno přijetí následujícího usnesení „Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady ke zprávě likvidátora o průběhu likvidace, návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a přezkoumání mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. k 30. 6. 2014 a návrhu na naložení s hospodářským výsledkem.“, dokumenty byly připraveny likvidátorem v souvislosti s likvidací Společnosti a dozorčí rada je podle stanov Společnosti povinna tyto dokumenty přezkoumat a předložit své vyjádření k nim valné hromadě. V rámci bodu 4 pořadu je navrhováno přijetí následujícího usnesení „I. Valná hromada schvaluje mimořádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. k 30. 6. 2014. II. Valná hromada schvaluje, aby zisk Společnosti za odpovídající část roku 2014 vykázaný v mimořádné účetní závěrce sestavené ke dni 30. 6. 2014 ve výši 236 752 965,63 Kč byl převeden na účet účtové skupiny Převedený hospodářský výsledek a byl použit na úhradu ztráty minulých let.“, schválení mimořádné účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem vyplývá z příslušných právních předpisů. V rámci bodu 5 pořadu je navrhováno přijetí následujících usnesení: „I. Valná hromada schvaluje zprávu likvidátora o průběhu likvidace ve znění, v jakém byla předložena valné hromadě likvidátorem Společnosti. II. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti dle podmínek tohoto usnesení v celkové výši ke dni tohoto usnesení 177 492 600,60 Kč mezi akcionáře Společnosti s výjimkou společnosti GE MONEY CZECH HOLDING COMPANY, společnosti založené a existující podle práva státu Delaware, Spojené státy americké (dále jen „GEMCHC“), která dne 27. 6. 2014 uzavřela se Společností dohodu o vzdání se podílu na likvidačním zůstatku, ve které se GEMCHC jako akcionář Společnosti vzdala práva na podíl na likvidačním zůstatku připadající na tyto akcie: A. 956 ks listinných kmenových akcí Společnosti na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě 95 600 000 Kč), ISIN CS0008000147, sériová čísla (včetně) 558 až 562, 581, 583 až 584, 1511 až 1515, 2120 až 2123, 2423 až 2444, 2486 až 2500, 2829 až 2848, 3410 až 3411, 3739 až 3742, 4490 až 5019, 5291 až 5295, 5646 až 5650, 5762 až 5766, 6063 až 6072, 6344 až 6363, 6444, 6773, 6782 až 6784, 6916 až 6958, 7439 až 7441, 8058 až 8067, 8621, 9015 až 9025, 9130 až 9179, 9256 až 9258, 9362 až 9364, 9386 až 9397, 9423 až 9425, 9725, 10006 až 10007, 10033 až 10044, 10163 až 10182, 10193 až 10202, 10255, 10386 až 10391, 10487 až 10491, 10499, 10960 až 10989, 11096 až 11102, 11104 až 11113, 11409, 11411 až 11428, 11579 až 11584, 11711 až 11712, 12101 až 12104, 12758, 12763, 13105 až 13107, 13196, 13406 až 13407, 13771 až 13778, 14135, 14270 až 14271, 14296 až 14297, nahrazené hromadnou listinou na jméno série A, č. 10940, vydanou dne 30. 1. 2014, o celkové jmenovité hodnotě 95 600 000 Kč (dále jen „Akcie A“); B. 251 ks listinných kmenových akcí Společnosti na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50 000 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě 12 550 000 Kč), ISIN CZ0008021342, sériová čísla (včetně) 158 až 227, 376 až 435, 444 až 483, 495 až 564, 664 až 665, 833 až 834, 881 až 885, 962 až 963, nahrazené hromadnou listinou na jméno série B, č. 10940, vydanou dne 30. 1. 2014, o celkové jmenovité hodnotě 12 550 000 Kč (dále jen „Akcie B“); C. 71 359 listinných kmenových akcí Společnosti na jméno (před 1. 1. 2014 na majitele), každá o jmenovité hodnotě 220 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě 15 698 980 Kč), sériová čísla (včetně) 5329 až 9568, 11277 až 11316, 17813 až 18692, 34018 až 100216, nahrazené hromadnou listinou na jméno série C, č. 10940, vydanou dne 15. 5. 2014, o celkové jmenovité hodnotě 15 698 980 Kč (dále jen „Akcie C“); D. 6 158 970 ks zaknihovaných kmenových akcí Společnosti na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě 615 897 000 Kč), ISIN CZ0008026408 (dále jen „Akcie D“); a E. 1 000 000 ks zaknihovaných kmenových akcí Společnosti na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 Kč), ISIN CZ0008040151 (dále jen „Akcie E“); (Akcie A, Akcie B, Akcie C, Akcie D a Akcie E dále společně jen „Vybrané akcie“), v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií (tj. akcií akcionářů Společnosti s výjimkou GEMCHC) ke splacené jmenovité hodnotě všech akcií Společnosti (s výjimkou Vybraných akcií), tj.: (a) na každou z 13 844 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (tj. s výjimkou Akcií A) připadá podíl na likvidačním zůstatku 0,00307337307569427% odpovídající částce 5 455,00979818997 Kč; (b) na každou ze 749 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 50 000 Kč (tj. s výjimkou Akcií B) připadá podíl na likvidačním zůstatku 0,00153668653784714% odpovídající částce 2 727,50489909499 Kč; (c) na každou z 37 041 ks splacených akcií Společnosti na jméno (před 1. 1. 2014 na majitele) o jmenovité hodnotě 220 Kč (tj. s výjimkou Akcií C) připadá podíl na likvidačním zůstatku 0,0000067614207665274% odpovídající částce 12,0010215560179 Kč; (d) na každou z 2 000 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 14 256 Kč připadá podíl na likvidačním zůstatku 0,000438140065670975% odpovídající částce 777,666196829961 Kč; (e) na každou ze 4 000 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 13 200 Kč připadá podíl na likvidačním zůstatku 0,000405685245991644% odpovídající částce 720,061293361076 Kč; (f) na každou z 12 414 430 ks splacených akcií Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. s výjimkou Akcií D) připadá podíl na likvidačním zůstatku 0,00000307337307569427% odpovídající částce 5,45500979818997 Kč; (g) na každou z 5 010 000 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. s výjimkou Akcií E) připadá podíl na likvidačním zůstatku 0,00000307337307569427% odpovídající částce 5,45500979818997 Kč. III. Likvidační zůstatek je na základě mimořádné účetní závěrky Společnosti ke dni 30. 6. 2014 tvořen: (a) peněžitou pohledávkou Společnosti za společností GE Money Bank, a.s. na zaplacení finančních prostředků od GE Money Bank, a.s. ve výši ke dni tohoto usnesení 239 662 653,60 Kč s tím, že tato část likvidačního zůstatku Společnosti je snížena o ke dni mimořádné účetní závěrky Společnosti předpokládané náklady spojené s dokončením likvidace Společnosti ve výši 10 000 000 Kč a případné daňové a s daněmi související závazky Společnosti ve výši 55 251 730 Kč, které budou hrazeny Společností jejím věřitelům z prostředků zaplacených GE Money Bank, a.s. z titulu výše uvedené peněžité pohledávky Společnosti za společností GE Money Bank, a.s.; a (b) krátkodobým finančním majetkem Společnosti ve výši 3 081 677 Kč. IV. V případě a v rozsahu, ve kterém nebudou Společností vynaloženy předpokládané náklady spojené s dokončením likvidace Společnosti a/nebo nevznikne Společnosti povinnost uhradit předpokládané daňové a související závazky dle bodu III. tohoto usnesení, bude o takto případně nevynaloženou a/nebo neuhrazenou částku navýšena celková výše likvidačního zůstatku Společnosti ke dni tohoto usnesení a proporcionálně budou navýšeny podíly na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie vyjádřené v korunách českých, jak je stanoveno v bodě II.(a) až (g) tohoto usnesení, a to dle podílů na likvidačním zůstatku připadajících na jednotlivé akcie vyjádřené v procentech, jak je stanoveno v bodě II.(a) až (g) tohoto usnesení. Likvidátor bude o případném zvýšení výše likvidačního zůstatku Společnosti a podílech na likvidačním zůstatku připadajících na jednotlivé akcie podle tohoto bodu IV. informovat akcionáře Společnosti před jejich rozdělením ve formě stanovené pro svolání valné hromady Společnosti. V. Likvidátor nezahájí výplatu likvidačního zůstatku dříve než za 3 (tři) měsíce po přijetí tohoto usnesení, případně po vypořádání veškerých soudních sporů, které by bránily rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti, a po zaplacení výše uvedené peněžité pohledávky Společnosti za společností GE Money Bank, a.s. VI. Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři za předpokladu splnění podmínek stanovených tímto usnesením a příslušnými právními předpisy, včetně povinnosti vrácení listinných akcií Společnosti na výzvu likvidátora nebo zrušení zaknihovaných akcií Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů na návrh likvidátora. V případě, že akcionář na výzvu a upozornění nevrátí listinné akcie Společnosti ani v dodatečně určené lhůtě, budou takové listinné akcie prohlášeny za neplatné a náklady Společnosti na prohlášení akcií za neplatné budou v souladu s příslušnými právní předpisy započteny proti podílu akcionáře na likvidačním zůstatku. VII. Po zahájení výplaty likvidačního zůstatku, bude podíl na likvidačním zůstatku připadající na akcie Společnosti na jméno vyplacen bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů nebo ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti na jméno. VIII. V případě zaknihovaných akcií Společnosti na jméno, pro které nebude číslo bankovního účtu uvedeno ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti, a zaknihovaných akcií Společnosti na majitele bude podíl na likvidačním zůstatku vyplacen akcionáři bezhotovostním převodem na bankovní účet specifikovaný v písemném oznámení akcionáře (podepsaném před osobou pověřenou likvidátorem Společnosti nebo zaslaném Společnosti s úředně ověřeným podpisem). IX. Nebude-li možné vyplatit podíl na likvidačním zůstatku připadající na zaknihované akcie Společnosti na jméno, nebo na zaknihované akcie Společnosti na majitele bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře způsobem uvedeným výše v bodech VII. a VIII., bude podíl na likvidačním zůstatku akcionáři s bydlištěm nebo sídlem v České republice vyplacen poštovní poukázkou odeslanou akcionáři na jméno, adresu a další specifikaci vlastníka účtu zaknihovaných cenných papírů. X Nebude-li možné vyplatit podíl na likvidačním zůstatku žádným ze způsobů uvedeným výše v bodech VII., VIII. a IX., bude podíl na likvidačním zůstatku akcionáři vyplacen složením do soudní úschovy dle příslušných právních předpisů.“, schválení zprávy o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku vyplývá z příslušných právních předpisů. V rámci bodu 6 pořadu je navrhováno přijetí následujících usnesení „I. Valná hromada odvolává ke dni 24. 9. 2014 všechny členy dozorčí rady Společnosti, a to následující osoby: (a) Mgr. Karla Tománka, nar. 31. 3. 1961, bydlištěm Čerčany, Sokolská 505; (b) Jiřího Kellnera, nar. 30. 7. 1953, bydlištěm Praha 6, Za humny 10; (c) Ing. Josefa Novosvětského, nar. 1. 1. 1968, bydlištěm Praha 4, Sedlčanská 1102/8. II. Valná hromada volí ke dni 24. 9. 2014 novými členy dozorčí rady Společnosti následující osoby: (a) Mgr. Karla Tománka, nar. 31. 3. 1961, bydlištěm Čerčany, Sokolská 505; (b) Jiřího Kellnera, nar. 30. 7. 1953, bydlištěm Praha 6, Za humny 10; (c) Ing. Josefa Novosvětského, nar. 1. 1. 1968, bydlištěm Praha 4, Sedlčanská 1102/8.“, znovu zvolení členů dozorčí rady souvisí s blížícím se koncem funkčního období. V rámci bodu 7 pořadu je navrhováno přijetí následujících usnesení „I. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Mgr. Karla Tománka, nar. 31. 3. 1961, bydlištěm Čerčany, Sokolská 505 ve znění předloženém valné hromadě a schvaluje jeho odměnu pro období ode dne konání této valné hromady do dne konání další valné hromady Společnosti ve výši 40 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci předsedy dozorčí rady, jinak ve výši 25 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci člena dozorčí rady. II. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Jiřího Kellnera, nar. 30. 7. 1953, bytem Praha 6, Za humny 10 ve znění předloženém valné hromadě a schvaluje jeho odměnu pro období ode dne konání této valné hromady do dne konání další valné hromady Společnosti ve výši 40 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci předsedy dozorčí rady, jinak ve výši 25 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci člena dozorčí rady. III. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Josefa Novosvětského, nar. 1. 1. 1968, bytem Praha 4, Sedlčanská 1102/8 ve znění předloženém valné hromadě a schvaluje jeho odměnu pro období ode dne konání této valné hromady do dne konání další valné hromady Společnosti ve výši 40 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci předsedy dozorčí rady, jinak ve výši 25 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci člena dozorčí rady.“, schválení smlouvy o výkonu funkce vyplývá z příslušných právních předpisů. V rámci bodu 8 pořadu je navrhováno přijetí následujícího usnesení „Valná hromada rozhoduje o následujících změnách stanov Společnosti: (a) V § 4 odst. 2 písm. c) a písm. d) stanov Společnosti se text „akcií na majitele“ nahrazuje textem „akcií na jméno“; (b) V § 4 odst. 4 stanov Společnosti se za slovo „jsou“ vkládá text „kmenové a “; (c) V § 6 odst. 2 stanov Společnosti se písm. d) ruší bez náhrady a v písm. b) se na konec písmene vkládá text „a“ a v písm. c) se na konci písmene text „, a“ ruší bez náhrady; (d) V § 8 odst. 1 stanov Společnosti se text „Po uspokojení všech věřitelů“ nahrazuje textem „Za podmínek stanovených zákonem“, za slova „v poměru odpovídajícím“ se vkládá text „splacené “ a text „Ustanovení § 159 odst. 1 obchodního zákoníku tím není dotčeno. “ se ruší bez náhrady; (e) V § 9 odst. 4 stanov Společnosti se na konec odstavce vkládá text „Na akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadá 100 (jedno sto) hlasů, na akcii o jmenovité hodnotě 220,- Kč připadá 220 (dvě stě dvacet) hlasů, na akcii o jmenovité hodnotě 13 200,- Kč připadá 13 200 (třináct tisíc dvě stě) hlasů, na akcii o jmenovité hodnotě 14 256,- Kč připadá 14 256 (čtrnáct tisíc dvě stě padesát šest) hlasů, na akcii o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč připadá 50 000 (padesát tisíc) hlasů a na akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč připadá 100 000 (jedno sto tisíc) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 4 093 500 000 (čtyři miliardy devadesát tři milionů pět set tisíc) hlasů.“; (f) V § 9 stanov Společnosti se za odst. 5 vkládá nový odst. 6 s textem „Nestanoví-li jednací a hlasovací řád valné hromady jinak, hlasuje se na valné hromadě (způsob hlasování na valné hromadě) odevzdáním hlasovacího lístku.“; (g) V § 10 stanov Společnosti se na začátek paragrafu vkládá text „Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. “; (h) V § 11 odst. 4 stanov Společnosti se za text „Likvidátor“ vkládá text „v souladu s právními předpisy “ a text „ v souladu s §36 odst. 4 zákona o bankách a obchodním zákoníkem“ ruší bez náhrady; (i) V § 12 odst. 1 stanov Společnosti se text „obchodním zákoníkem, příslušnými ustanoveními zákona o bankách“ nahrazuje textem „příslušnými právními předpisy“ a text „smlouvě mandátní“ nahrazuje textem „příkazní smlouvě“; (j) V § 13 odst. 5 stanov Společnosti se text „mimořádnou “ ruší bez náhrady; (k) V § 15 stanov Společnosti se text „§187 odst. 1 písm. a) až písm. n) a § 75 odst. 1 obchodního zákoníku“ nahrazuje textem „§ 421 odst. 2 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)“; (l) V § 16 odst. 2 stanov Společnosti se text „§ 187 odst. 1 písm. a), b), c), a i) obchodního zákoníku“ nahrazuje textem „§ 421 odst. 2 písm. a), b), c), j), l) a v § 416 zákona o obchodních korporacích“; (m) V § 17 stanov Společnosti se celý text paragrafu včetně nadpisu nahrazuje textem „[úmyslně vypuštěno]“; (n) V § 19 odst. 1 stanov Společnosti se celý text odstavce zrušuje a nahrazuje textem „Akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie, představenstvo nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady zašle pozvánku na valnou hromadu na jejich adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nebo na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.“; (o) V § 19 odst. 2 stanov Společnosti se celý text odstavce nahrazuje textem „Představenstvo současně uveřejní nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou akcionářům vlastnícím akcie na majitele. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.“; (p) V § 20 stanov Společnosti se text „zejména z obchodního zákoníku“ nahrazuje textem „z příslušných právních předpisů“ a text „Návrh jednacího a volebního řádu“ se nahrazuje textem „Návrh jednacího a hlasovacího řádu“; (q) V § 21 odst. 2 stanov Společnosti se v obou případech text „jménem společnosti“ nahrazuje textem „za společnost“; (r) V § 22 stanov Společnosti se za slovo „voleni“ vkládá text „dozorčí radou společnosti“; (s) V § 23 odst. 1 stanov Společnosti se za slova „vzdáním se funkce“ vkládá text „, vyloučením z výkonu funkce“; (t) V § 31 stanov Společnosti se za slovo „voleni“ vkládá text „valnou hromadou společnosti“; (u) V § 32 odst. 1 stanov Společnosti se za slova „odstoupením z funkce“ vkládá text „, vyloučením z výkonu funkce“; (v) V § 33 stanov Společnosti se celý text paragrafu včetně nadpisu zrušuje a nahrazuje textem „[úmyslně vypuštěno]“; (w) V § 37 odst. 1 písm. f) stanov Společnosti se text „mimořádnou “ ruší bez náhrady; (x) V § 37 odst. 3 stanov Společnosti se text „dle § 271 obchodního zákoníku“ ruší bez náhrady; (y) Celý § 47 se ruší bez náhrady.“, změna stanov souvisí zejména s požadavkem přizpůsobení nové právní úpravě a vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V rámci bodu 9 pořadu bude formálně ukončena valná hromada, není zde žádný návrh usnesení. Změna stanov: Změna stanov spočívá zejména v přizpůsobení nové právní úpravě (doplnění povinných náležitostí stanov, promítnutí změn institutů, formulací a odkazů na právní předpisy), a to zejména změně formy akcií v souvislosti se zákonem č. 134/2013 Sb., změně způsobu svolávání valné hromady (zveřejňování na internetových stránkách Společnosti, neuveřejňování v Obchodním věstníku ani deníku MF Dnes) a oprav některých nepřesností. Navrhovaní členové orgánů: Za členy dozorčí rady jsou navrhováni Mgr. Karel Tománek, nar. 31. 3. 1961, bydlištěm Čerčany, Sokolská 505; (b) Jiří Kellner, nar. 30. 7. 1953, bydlištěm Praha 6, Za humny 10; a (c) a Ing. Josef Novosvětský, nar. 1. 1. 1968, bydlištěm Praha 4, Sedlčanská 1102/8, jak vyplývá z uvedeného návrhu usnesení. Údaje z mimořádné účetní závěrky k 30. 6. 2014: Dle mimořádné účetní závěrky k 30. 6. 2014 aktiva celkem 243 736 tis. Kč tvoří dlouhodobý majetek 0 tis. Kč, oběžná aktiva 243 733 tis. Kč a časové rozlišení 3 tis. Kč, pasiva celkem 243 736 tis. Kč tvoří vlastní kapitál 242 575 tis. Kč, cizí zdroje 1 161 tis. Kč a časové rozlišení 0 tis. Kč, tržby (výnosy) jsou 245 732 tis. Kč a výsledek hospodaření za účetní období je 236 753 tis. Kč.

V Praze dne 18. srpna 2014

Ing. Petr Maur v.r.
předseda představenstva

Ing. Soňa Kašparová v.r.
místopředsedkyně představenstva

Ing. Petr Čermák v.r.
fyzická osoba určená Value Added, a.s.k výkonu funkce likvidátora
(uveřejněno 25. 8. 2014)
Oznámení akcionářům společnosti na povinnost sděli číslo bankovního účtu pro vedení seznamu akcionářů
OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI

Společnost Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, IČO: 00411850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 53 (dále jen „Společnost“) společně se shora uvedenou pozvánkou na valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 24. září 2014 od 10:00 hodin v kongresovém sále Hotelu Olšanka na adrese Táboritská 23, Praha 3 – Žižkov,

upozorňuje akcionáře vlastnící akcie na jméno vydané Společností

na povinnost sdělit Společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů, a to do dne konání svolávané valné hromady (tj. do dne 24. září 2014), a současně vyzývá akcionáře vlastnící akcie na jméno, aby níže uvedeným způsobem sdělili Společnosti číslo svého bankovního účtu.

Tato povinnost sdělit Společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů vyplývá v případě listinných akcií na jméno z § 9 zákona č. 134/2013 Sb. a v případě všech akcií na jméno (tj. listinných i zaknihovaných akcií na jméno) z § 264 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

Bankovní účet, jehož číslo je akcionář povinen sdělit Společnosti, musí být veden u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, který je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Dle § 349 zákona č. 90/2012 Sb. poskytne Společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie Společnosti na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů Společnosti.

Pro sdělení čísla svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů Společnosti může akcionář vlastnící listinné akcie Společnosti na jméno využít níže uvedený formulář. Akcionáři vlastnící zaknihované akcie Společnosti na jméno sdělí číslo svého bankovního účtu zápisem této skutečnosti do evidence zaknihovaných cenných papírů vedené pro Společnost Centrálním depozitářem cenných papírů, a to prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře, který jim v centrální evidenci zřídil majetkový účet. Pokud má akcionář v centrální evidenci tzv. nezařazený účet, musí o zápis požádat účastníka Centrálního depozitáře, který mu takovou službu poskytne.

Aktuální jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře Jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře zapsané v seznamu akcionářů 
Aktuální adresa bydliště nebo adresa sídla akcionáře Adresa bydliště nebo adresa sídla akcionáře zapsané v seznamu akcionářů 
Datum narození nebo identifikační číslo či registrační číslo akcionáře 
Bankovní účet akcionáře
(vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem OECD)
Číslo bankovního účtu ve tvaru IBAN 
Název a adresa banky s BIC/SWIFT kódem 
Jako akcionář společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, IČO: 00411850, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 53 (dále jen „Společnost“) vlastnící akcie na jméno vydané Společností, tímto pro účely vedení seznamu akcionářů sděluji Společnosti shora uvedené číslo a další specifikaci mého bankovního účtu.  
Datum a místo vystavení Úředně ověřený nebo Společností ověřený podpis jednající osoby 
Jméno, příjmení a funkce jednající osoby 
(uveřejněno 25. 8. 2014)
Dokumenty uveřejňované v souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 24. 9. 2014
Dokumenty uveřejňované v souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 24. 9. 2014. (k otevření jednotlivých dokumentů ve fromátu PDF klikněte na jejich název)
(uveřejněno 25. 8. 2014)
Výzva akcionářům k předložení listinných akcií na majitele a sdělení údajů pro zápis do seznamu akcionářů
VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ LISTINNÝCH AKCIÍ NA MAJITELE
A SDĚLENÍ ÚDAJŮ PRO ZÁPIS DO SEZNAMU AKCIONÁŘŮ

Společnost Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci , se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, IČO: 00411850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 53 (dále jen „Společnost“),

dle zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti
akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen „Zákon“)

v y z ý v á

akcionáře vlastnící listinné akcie na majitele vydané Společností,
které se k 1. 1. 2014 ze Zákona změnily na listinné akcie na jméno,

aby předložili shora uvedené listinné akcie nebo hromadné listiny je nahrazující (listinné akcie a hromadné listiny společně dále jen „Akcie“) k jejich výměně za nové akcie na jméno a/nebo hromadné listiny na jméno a dále aby sdělili Společnosti údaje potřebné pro zápis akcionáře do seznamu akcionářů Společnosti, to vše nejpozději do dne 30. 6. 2014.

Společnost oznamuje, že prodlení akcionáře se splněním povinnosti předložit Akcie k výměně a sdělit informace pro zápis akcionáře do seznamu akcionářů bude mít následky stanovené právními předpisy (§ 3 odst. 1 a § 4 Zákona), a to takové, že akcionář nebude po dobu prodlení zejména oprávněn vykonávat práva spojená s Akciemi, ohledně nichž bude v prodlení, a pokud Společnost rozhodne o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení, nevznikne akcionáři právo na dividendu k Akciím, s nimiž je v prodlení.


Dle § 5 Zákona se povinnost předložit Akcie k výměně za nové týká také zástavních věřitelů a jiných osob, které jsou oprávněny mít Akcie u sebe, přičemž akcionář je povinen tyto osoby bez zbytečného odkladu upozornit na tuto výzvu.

Akcie je možné předkládat k výměně za nové na adrese sídla Společnosti v pracovní dny úterý a čtvrtek od 9:00 do 15:00 hodin (po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 224 091 584 nebo 606 606 701). Akcionář – fyzická osoba se prokáže dokladem totožnosti, akcionář – právnická osoba se prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 6 měsíců (zahraniční právnická osoba originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z jiného příslušného rejstříku s hodnověrným překladem do českého jazyka) a fyzická osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže dokladem totožnosti. V případě zastoupení se obdobně jako akcionář prokáže také zmocněnec a předá originál plné moci opravňující k zastupování. Plná moc s úředně ověřeným podpisem musí specifikovat Akcie, které mají být na základě plné moci vyměněny, a/nebo údaje, které mají být sděleny pro zápis do seznamu akcionářů. Obdobně se bude postupovat i u zástavního věřitele nebo jiných osob, které jsou oprávněny mít Akcie u sebe a budou je předkládat k výměně za nové; tyto osoby předloží navíc originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů dokládajících jejich oprávnění k držbě Akcií.

Údaje potřebné pro zápis akcionáře do seznamu akcionářů je možné sdělit Společnosti za podmínek uvedených v přechozím odstavci při výměně Akcií, nebo písemným oznámením s úředně ověřeným podpisem akcionáře, doručeným na adresu sídla Společnosti. Do seznamu akcionářů se dle § 264 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zapisuje zejména označení akcií (druh, forma, jmenovitá hodnota, počet a číselné označení akcií), identifikační údaje akcionáře (obchodní firma nebo název, identifikační číslo a adresa sídla akcionáře – právnické osoby, nebo jméno a příjmení, datum narození a adresa bydliště akcionáře – fyzické osoby) a číslo bankovního účtu akcionáře vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

V Praze dne 28. 3. 2014


Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci
(uveřejněno 28. 3. 2014)